Philips presenteert 5 trends die de gezondheidszorg van morgen vormgeven

Philips presenteert 5 trends die de gezondheidszorg van morgen vormgeven

Edito: Innovatie in elke zorgfase – voor patiënt en professional

Als CEO van een bedrijf dat gezondheidstechnologie ontwikkelt, zijn het bijzondere tijden. Zowel in de technologische als in de gezondheidssector is disruptie schering en inslag. Nieuwe technologieën zorgen ervoor dat we gezondheid en zorg op een nieuwe manier kunnen benaderen. Geruggensteund door grote hoeveelheden gezondheidsdata die meer en meer toegankelijk worden, willen patiënten meer inspraak in hun eigen gezondheidszorg – en geef ze maar eens ongelijk. Bij zorgprofessionals zien we een gelijkaardig verwachtingspatroon. Net zoals ze het in hun privéleven gewoon zijn met technologie om te gaan die hen een naadloze, mobiele gebruikservaring levert, verwachten ze vandaag hetzelfde op de werkvloer.

Om de fundamentele veranderingen efficiënt aan te pakken en de uitdagingen op een zo breed mogelijke manier te benaderen, houden we er bij Philips een holistische visie rond gezondheidszorg op na. Als gezondheidstechnologiebedrijf met tegelijk een rijke traditie in consumentenproducten, is Philips ideaal geplaatst om patiënten, zorgprofessionals en zorginstellingen bij te staan doorheen het gezondheidscontinuüm: van gezond leven en preventie, over diagnose en behandeling, tot herstel en langdurige zorg thuis. De wereld van de consument en die van de gezondheidszorg overlappen steeds meer. Enkel door op beide kanten van de medaille in te zetten met niet alleen focus op de behandeling van de ziekte, maar ook de patiënt zelf te doorgronden, kan je aan de stijgende verwachtingen tegemoetkomen. Philips visualiseert het gezondheidscontinuüm zoals in de eerste afbeelding bijgevoegd aan dit dossier (zie hieronder).

In ons Customer Visit Center nemen we je mee langsheen het gezondheidscontinuüm, zodat je zelf kan ontdekken welke technologische oplossingen Philips biedt voor de uitdagingen van vandaag en morgen. In dit persdossier hebben we alles in vijf grote trends proberen vatten:

 • Een transitie naar value-based healthcare waarin de patiënt centraal staat en de beschikbare middelen efficiënt ingezet worden;
 • Van dure behandelingen in het ziekenhuis naar goedkopere zorg bij de patiënt thuis;
 • De patiënt die steeds meer betrokken is bij de eigen gezondheid;
 • Connectiviteit & digitalisering;
 • De overgang naar een naadloze zorg.

Ook op maatschappelijk vlak staan we voor enkele grote gezondheidsuitdagingen. Een groeiende en vergrijzende bevolking zal steeds meer druk leggen op het huidige gezondheidssysteem en de financiering ervan. Het aantal chronische, niet-overdraagbare aandoeningen – zoals hart- en vaatziekten, diabetes, dementie, obesitas – zet druk op het aantal gezonde levensjaren. Oplossingen om de kosten zo veel mogelijk te drukken, en zo voor iedereen een zo kwalitatief mogelijke zorg te blijven garanderen, dienen zich aan. Technologie speelt daarbij een grote rol – en daarin wil Philips een voortrekkersrol spelen.                                                           

Mario Huyghe

CEO Philips België en Luxemburg

 

Trend 1: naar een value-based healthcare

De wereldbevolking groeit en vergrijst. Chronische, niet-overdraagbare ziekten claimen nu al meer dan 38 miljoen levens per jaar. In deze context ondersteunt Philips de overgang naar value-based healthcare, een systeem waarin de patiënt centraal staat en beschikbare middelen efficiënt besteed worden.

Traditionele gezondheidsmodellen zijn gebaseerd op volume – waarbij zorgverleners betaald worden op basis van prestaties, zoals het aantal consultaties en uitgevoerde operaties. Zo geeft liefst 60% van de patiënten aan dezelfde testen en procedures meerdere keren te hebben ondergaan omdat ze verschillende zorgverleners of -instellingen hebben geraadpleegd. Dat kan beter. In een value-based gezondheidssysteem zijn dergelijke anomalieën niet langer aanwezig omdat het systeem gefocust is op het resultaat. Een value-based healthcare probeert zoveel mogelijk patiënten te helpen tegen een zo laag mogelijke kost. Door patiëntendata slim en overzichtelijk samen te brengen kunnen overbodige consultaties en onderzoeken vermeden worden.

In een dergelijk systeem kunnen medische professionals steeds gedetailleerdere gezondheidsdata op een slimme manier aanwenden. Dat opent de deur naar een gepersonaliseerde zorg op maat van de patiënt. Zo’n shift laat toe de focus te verleggen van reactieve, algemene zorg en genezing naar proactieve, gepersonaliseerde zorg en preventie.

Philips ontwikkelt HealthTech-producten en -diensten die een alternatief vormen voor de huidige, vaak dure gezondheidszorg. Enkele voorbeelden:

NB. De begeleidende afbeeldingen bij elk van de voorbeelden kan je hieronder vinden.

 • Met Ambient Experience minder stress en hogere efficiëntie
  Een opname in het ziekenhuis gaat vaak gepaard met stress. Ambient Experience omvat een reeks ingrepen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeld om de ervaring van het ziekenhuisbezoek minder gespannen te maken en de patiënt centraal te zetten. Dat gebeurt onder andere via dynamische verlichting, projectie en geluid, ruimtelijke vormgeving en verbeteringen in de workflow voor de artsen en verpleegkundigen. Zo kunnen onderzoekskamers verlicht worden met kleuren waarvan bewezen is dat ze de pijngrens verhogen. Een voor kinderen onaangename CT-scan kan met behulp van beelden en geluiden heel wat draaglijker worden met snellere onderzoeken als gevolg. De straling bij MRI-scanners is ondertussen tot een dergelijk laag niveau gebracht, dat het voor clinici niet meer nodig is om tijdens de scan de ruimte te verlaten. Hierdoor helpt Philips ziekenhuizen een geruststellender en comfortabelere omgeving te creëren – zowel voor patiënten als voor medische professionals met betere efficiëntie als direct gevolg.
   
 • Digitale mammografie: MicroDose SI & IntelliSpace Breast voor lagere dosis en meer comfort
  Digitale mammografie verbetert de efficiëntie van borstkankerscreenings. Dankzij de unieke fotontellertechnologie zorgen de oplossingen van Philips voor een verdere vooruitgang in digitale mammografie: een uitstekende beeldkwaliteit bij een aanzienlijk lagere dosis röntgenstraling. Met IntelliSpace Breast kunnen mammografieën, ultrasound- en MRI-onderzoeken bovendien op één platform bekeken worden. Het geeft de artsen een allesomvattend beeld met een snelle en betrouwbare diagnose tot gevolg.
   
 • Dankzij Echonavigator integratie naar een snellere diagnose
  Hartaandoeningen zijn een ernstig probleem in ons land. Het aantal Belgische patiënten dat het slachtoffer wordt van hartfalen zou tegen 2040 oplopen tot meer dan 400.000. Philips’ Echonavigator vat echografie en röntgenonderzoek in één geïntegreerd beeld. Hierdoor kan de cardioloog zich nog beter oriënteren bij het bepalen van een diagnose en behandeling. De Echonavigator vergemakkelijkt complexe procedures door data uit verschillende bronnen samen te brengen.

 

Trend 2: Seamless Care

Elke dag boekt de gezondheidszorg vooruitgang. Toch kunnen de meest geavanceerde netwerken in de zorg van vandaag nog veel beter geïntegreerd worden. Systemen moeten met elkaar kunnen praten. Data moeten toegankelijk en begrijpelijk samengebracht zijn waar en wanneer beslissingen genomen worden. Bij Philips creëren we geïntegreerde oplossingen die mensen, technologie en data gestroomlijnd verbinden door de hele zorgketen.

Zowel patiënten als zorgprofessionals sturen hier op aan: wereldwijd vindt 77% van de patiënten het belangrijk dat het zorgstelsel in hun land geïntegreerd gaat werken. Bij zorgprofessionals loopt dat cijfer op tot 83%. Met het integreren van geconnecteerde zorgoplossingen plaveien we de weg naar een naadloze patiëntervaring. Integratie en het neerhalen van silo’s binnen en tussen ziekenhuizen zorgt ervoor dat de patiënt sneller geholpen wordt. We genereren zoveel medische data, maar halen er onvoldoende bruikbare inzichten uit. Bij Philips werken we aan het stroomlijnen van de informatievoorziening onder clinici, in realtime. Via doorgedreven integratie stelt de zorgprofessional in samenspraak met de patiënt de juiste diagnose en de aangewezen behandelmethode, zowel in het ziekenhuis als thuis.

Het Philips HealthSuite digitale platform is een van de belangrijkste middelen voor het ontwikkelen van geïntegreerde oplossingen. Daarmee verbinden we verschillende segmenten en verzamelen alle gegevens op één plek, wat continue monitoring binnen en buiten het ziekenhuis mogelijk maakt. Philips heeft als doel de verschuiving in de zorgindustrie van de ontwikkeling van individuele zorgproducten naar co-creatie van geïntegreerde oplossingen te faciliteren.

Wij werken samen aan technologische innovaties die nauwkeuriger zijn en minder belastend voor de patiënt. We helpen clinici bij het sneller bepalen van de juiste diagnose en behandeling. Dit maakt betere zorg tegen lagere kosten mogelijk, terwijl tegelijkertijd het welzijn van patiënten en medisch personeel in de gezondheidszorg verbetert.

Deze innovaties helpen een naadloze zorg bewerkstelligen:

 • Silent room op de ICU
  Het concept van family centered care en silent rooms spitst zich toe op beter zorgen voor de pasgeborene en familie door creatie van een stress-arme omgeving gericht op geborgenheid. Elke baby heeft zijn of haar eigen kamer en ouders kunnen hun kind ongestoord bezoeken. Buitenstaanders kunnen niet storen, en verpleegkundigen kunnen gemakkelijk uitleg geven en tijd nemen voor de ouders. Bovendien zijn alle alarmgeluiden van de monitor en randapparatuur uit de kamer geband, maar gecentraliseerd bij de verpleegpost. Het elimineren van de geluiden voorkomt onnodige stress bij ouders en kind. Ook wordt het slaappatroon van de baby niet verstoord, wat bijdraagt tot een gezonde ontwikkeling van het kind.
   
 • Intellivue Guardian maakt Early Warning Score sturend in patiëntopvolging
  Opvolging van patiënten op verpleegafdelingen is belangrijk om onverwachte achteruitgang van de gezondheidstoestand van patiënten te vermijden. Naast het welzijn van de patiënt sturen ook kwaliteitseisen en financiële druk aan op het zo vroeg mogelijk bijsturen van therapie bij verslechtering van de toestand van de patiënt.  Met Intellivue Guardian heeft Philips een volledige patiëntbewakingsoplossing geïntroduceerd die via de Early Warning Score (vroegtijdige verwittigingsscore) de zorgverleners en medische urgentieteams vroegtijdig informeert zodat ze tijdig beslissingen kunnen nemen. Dit vermindert de werklast van het verplegend personeel en geeft een betere naadloze zorg binnen het ziekenhuis.
   
 • Philips Azurion brengt alle informatie aan de interventietafel
  Philips Azurion is het nieuwe platform voor beeldgeleide interventies en is het resultaat van een meerjarig ontwikkelingsprogramma dat is uitgevoerd in samenwerking met toonaangevende medische specialisten. Dankzij de verregaande integratie van informatie en bediening biedt dit innovatieve platform een geavanceerd ergonomisch ontwerp en een gebruiksvriendelijke, intuïtieve bediening aan de tafel zelf, waarmee artsen in het interventielab snel en trefzeker een scala aan gangbare en complexere ingrepen kunnen verrichten. De nieuwe mogelijkheden van de Azurion zorgen voor een optimale werkflow en dashboards om resultaten te monitoren. Bijgevolg kunnen de artsen meer patiënten per dag behandelen.

 

Trend 3: Connectiviteit en digitalisering

Verregaande digitalisering en nieuwe technologieën leiden tot een explosie van zowel volume als soorten gegevens die beschikbaar zijn. Deze combinatie zorgt voor nooit eerder geziene opportuniteiten om de maatschappij en de gezondheidszorg grondig te transformeren. Biometrische sensoren worden steeds verfijnder en preciezer. Dat opent mogelijkheden om het gedrag, symptomen en vitale functies van de patiënt in real-time te monitoren tegen een relatief lage kost. Deze aanpak heeft een positieve impact op de snelheid van de zorgverlening en de mogelijkheid tot personaliseren van de behandeling. Bovendien zorgt het veelvuldig gebruik van gezondheidsgegevens ervoor dat de betrouwbaarheid van diagnoses gevoelig vergroot. Ook een verregaande integratie van het zorgstelsel vergt een doordacht gebruik van patiëntengegevens.

Smartphones, geconnecteerde medische apparaten en applicaties blijven vooralsnog onderbenut in de gezondheidsindustrie – en dat terwijl het aantal geconnecteerde apparaten wereldwijd tegen 2020 op liefst 40 miljard wordt geschat. Het zijn echter niet die toestellen zelf die uiteindelijk van belang zijn, maar de gegevens die ze opleveren en wat ermee gedaan wordt. Wie die gegevens via weldoordachte toepassingen en diensten het best kan benutten, opent de weg naar een gepersonaliseerde zorg op maat van zowel zorgprofessional als patiënt. In sommige gebieden is zorg vanop afstand via digitale middelen bovendien heel hard nodig. In Afrika, waar men slechts 1,1 dokters en 2,7 verpleegkundigen telt per 1000 inwoners, kan het van op afstand stellen van een diagnose en bepalen van een behandelingsmethode het verschil betekenen tussen leven en dood.

Voorbeelden van hoe digitalisering het werk van de medische professionals makkelijker maakt:

 • IntelliSpace Portal
  Het IntelliSpace Portal 9.0 is een geavanceerd visualisatieplatform dat clinici toelaat via een efficiënte, geautomatiseerde workflow gegevens uit verschillende bronnen samen te voegen en zo de patiënt optimaal in beeld te brengen. Het platform stelt specialisten, zoals cardiologen, radiologen, oncologen, neurologen en andere in staat elektronische patiëntengegevens eenvoudig bij te werken en te delen met verschillende organisaties, waaronder regionale zorgorganisaties, gezondheidsdiensten en gespecialiseerde registers. Clinici kunnen een geïntegreerde tijdslijn van de patiënt opvolgen en daardoor een breed, holistisch beeld van de patiënt verwerven. Intellispace Portal is ontworpen om samenwerking tussen gezondheidsprofessionals binnen ziekenhuizen en ziekenhuisnetwerken en in geïntegreerde zorg te faciliteren.
   
 • Digitale pathologie
  Borstkanker is wereldwijd de meest verspreide vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar worden in de Verenigde Staten ruim 250.000 nieuwe gevallen gediagnosticeerd. Samen met PathAI, een bedrijf dat technologie rond artificiële intelligentie ontwikkelt, werkt Philips aan oplossingen die de precisie van kankerdiagnoses verbeteren. De samenwerking focust op de ontwikkeling van applicaties die het mogelijk maken kwaadaardige letsels in borstkankerweefsel te detecteren en te kwantificeren.
  Zo is het vaststellen van de aanwezigheid van kanker in de lymfeklieren voor een patholoog een routineuze, maar zware opgave. Uit onderzoek blijkt dat ze met computergebaseerde tools, accurater en sneller kunnen werken. Het AZ Sint-Jan ziekenhuis in Brugge is het eerste Belgische ziekenhuis dat van deze technologie gebruikmaakt en werd door Agoria bekroond met de e-Health Award voor het beste innovatieproject inzake patient care.

 

Trend 4: Van dure behandelingen in het ziekenhuis naar goedkopere zorg bij de patiënt thuis

Gezondheidszorg in ziekenhuizen is vooral in chronische zorg een pak duurder dan dezelfde zorg bij de patiënt thuis. Philips zet daarom in op de ontwikkeling van wearables en technologische oplossingen die ervoor zorgen dat artsen en patiënten van thuis uit follow-ups en kleine check-ups kunnen uitvoeren. Onderzoek toont aan dat 60% van de patiënten voor die kleine routinecheck-ups en follow-ups telezorg boven consultaties verkiest. Enerzijds omwille van praktische overwegingen – verplaatsing naar arts/ziekenhuis -anderzijds omwille van kostenfactoren. Gezondheidstechnologie kan bepaalde zorgactiviteiten die traditioneel in het ziekenhuis plaatsvinden, verplaatsen naar de woonomgeving van de patiënt. Ongeveer 75% van de personen die meer dan 1 keer per maand een medische wearable dragen, vindt het nuttig dat hun dokter toegang heeft tot de gegevens die die wearable genereert.

Ook hier speelt de toename in het aantal chronische aandoeningen een rol. Dergelijke patiënten dienen op regelmatige wijze opgevolgd en gecoacht te worden, en het kan vaak een sleur zijn om daarvoor telkens naar het ziekenhuis te moeten. Die overgang naar zorg bij de patiënt thuis is iets dat we niet alleen zien bij ouderen. Ook jonge patiënten met hartaandoeningen, diabetes of andere chronische niet-overdraagbare aandoeningen zijn actief op zoek naar manieren waarop technologie hen kan helpen om hun behandelingen en de opvolging van hun ziekte zo veel mogelijk van op afstand uit te voeren. Onder meer met onderstaande oplossingen ondersteunt Philips de transitie van dure behandelingen in het ziekenhuis naar goedkopere zorg bij de patiënt thuis.

De rol die technologie in de broodnodige transitie naar een value-based healthcare speelt, is niet te onderschatten. Zorgprofessionals en patiënten maken meer en meer gebruik van hoogtechnologische wearables en virtuele verzorging zoals telegeneeskunde. Hierdoor krijgen patiënten thuis zelf de zorg waarvoor ze traditioneel naar het ziekenhuis moeten gaan.

Met volgende innovaties hoopt Philips goedkope zorg thuis te bewerkstelligen:

 • Verbeterde therapietrouw met Medido medicatiedispenser
  De Medido medicatiedispenser verstrekt op het juiste tijdstip de nodige medicijnen en signaleert wanneer patiënten hun medicatie niet of niet correct innemen. Zo wil Philips helpen de therapietrouw van patiënten te verbeteren. Deze technologie is reeds uitgebreid in gebruik in Nederland en ook in België zijn nu een honderdtal hartpatiënten dagelijkse gebruikers. Met het Connected Care project ‘TOC-mhealth’ (Therapietrouw Ondersteuning bij ambulante patiënten met Cardiovasculaire problemen m.b.v. Mobile-health) streven Philips, de apotheekgroep De Lindeboom en het Wit-Gele Kruis naar betere medicatie-inname van hartpatiënten.
   
 • Lion eCare houdt je ‘Heart on Track’
  Met de Lion eCare oplossing neemt Philips in het kader van de Mobile Health-initiatieven van de overheid deel aan het Heart-on-track-project in samenwerking met vijf Belgische ziekenhuizen. Gedurende zes maanden volgen 200 patiënten met hartfalen hun aandoening via een app op een tablet, een weegschaal en bloeddrukmeter. De toepassing geeft een duidelijk overzicht van de metingen en begeleidt de patiënt in zijn zorgplan. De patiënt staat in verbinding met de cardiologie-afdelingen van één van de vijf ziekenhuizen. Daar kunnen de hartfalenverpleegkundigen hun patiënten vanop afstand continu opvolgen en actie ondernemen indien er zich belangrijke afwijkingen voordoen. De behandelende arts krijgt automatisch een alert wanneer een patiënt risicovolle waarden vertoont zodat hij de therapie vanop afstand kan bijsturen.

 

Trend 5: Patiënten zijn steeds meer betrokken bij hun eigen gezondheid

Naarmate gezondheidssystemen wereldwijd verschuiven naar modellen die zich richten op een efficiëntere en effectievere zorg, verhoogt de betrokkenheid van de patiënt ten aanzien van zijn eigen gezondheid aanzienlijk. Tot voor kort bestond er een quasi éénrichtingsrelatie tussen medische professionals en patiënten. Nu de stem van de patiënt dankzij een grotere toegang tot de eigen gezondheidsdata steeds luider en duidelijker klinkt, liggen er tal van kansen voor een nieuw soort gezondheidszorg waarbij preventie een prominente rol speelt. Geen overbodige luxe, nu chronische aandoeningen zoals diabetes, hart- en vaatziekten en obesitas een steeds groter probleem worden. Mits het inzetten van de juiste technologie, kunnen artsen dergelijke aandoeningen tot op zekere hoogte voorkomen en trachten complicaties te vermijden.

Uit onderzoek blijkt dat patiënten zich meer betrokken voelen bij hun gezondheid wanneer ze zelf hun persoonlijke gezondheidsinformatie online kunnen raadplegen. De digitalisering zorgt voor een patiënt die het heft steeds vaker zelf in handen neemt. Daarbij worden ze geholpen door een combinatie van hardware en software, van nieuwe producten en diensten, waarvan de consumenten verwachten dat die hen verrijkende, gepersonaliseerde inzichten kunnen verschaffen over hun gezondheidstoestand – denk aan chronische patiënten die zelf hun ziekte willen opvolgen. Via het Internet der Dingen (tegen 2020 goed voor een markt van $117 miljard dollar in de gezondheidszorg) kunnen steeds meer apparaten met het wereldwijde net verbonden worden. De grote hoeveelheden data vereenvoudigen preventie.

Met een rijke traditie op het vlak van zowel consumentenproducten als gezondheidstechnologie speelt Philips een voortrekkersrol. “Via digitalisatie kunnen we ouderen of zorgbehoevenden helpen om thuis langer hun zelfstandigheid te bewaren. Jongeren met chronische aandoeningen monitoren zichzelf thuis en treden via digitale kanalen in contact met gezondheidswerkers. Een naadloze gebruikservaring garanderen is daarbij essentieel”, zegt Mario Huyghe, CEO van Philips Belux.

Met onderstaande innovaties wil Philips de actieve rol van de patiënt in preventie in de verf zetten:

 • Sonicare met Diamond clean smart voor gepersonaliseerde en geïnformeerde tandzorg
  De Philips Sonicare Diamond Clean Smart tandenborstel van Philips combineert uitzonderlijke poetsresultaten met persoonlijk advies. Door de ingebouwde Smart Sensor-technologie krijg je persoonlijk poetsadvies op de Philips Sonicare-app op je smartphone. Deze app is via Bluetooth gekoppeld aan je tandenborstel. Een locatiesensor zorgt ervoor dat je op een 3D-kaart van de mond kan zien waar je al gepoetst hebt en waar nog niet. De tandenborstel geeft via een speciale schrobsensor ook een seintje als je je tanden te veel schrobt in plaats van zachtjes poetst. Daarnaast zorgt de druksensor ervoor dat de lichtring op het handvat van de tandenborstel gaat branden als je teveel druk zet tijdens het poetsen.
   
 • Philips Airfryer en Philips Innergizer omdat gezond leven belangrijk is
  Bij het voorkomen van chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en obesitas spelen gezonde eetgewoonten een enorme rol. De Philips Airfryer levert een bijdrage aan een dieet met weinig verzadigde vetten, terwijl de Philips Innergizer ervoor zorgt dat je op een eenvoudige, snelle manier de nodige voedingsstoffen opneemt, zelfs wanneer je daar niet veel tijd voor hebt.
   
 • Met Dreammapper als therapiecoach naar een betere en gezonde slaap
  320.000 Belgen hebben last van slaapapneu. 90.000 patiënten worden door het dragen van een apneumasker geholpen. DreamMapper is een mobiele app die patiënten coacht bij hun slaaptherapie. De app geeft informatie over taken zoals het schoonmaken of vernieuwen van het beademingsmasker, de slang en de filter. De app verstuurt informatie rond effectiviteit en gebruik naar de arts zodat hij indien nodig de behandeling kan bijstellen voor een betere therapietrouw. Een studie van Philips heeft uitgewezen dat mensen die DreamMapper gebruiken 22% meer trouw zijn aan hun slaaptherapie in vergelijking met patiënten die de app niet gebruiken.

 

Over Mario Huyghe

Voordat Mario Huyghe in 2016 aan het hoofd kwam te staan van Philips Belgium en Luxemburg, had hij zijn strepen al verdiend in de medische en technologische sectoren. Na zijn studies ingenieur elektromechanica en biomedical engineering was hij elf jaar actief in het technologiedomein voor anesthesie en kritische zorg bij het healthtechbedrijf Meda (nu Acertys Healthcare). In 1999 vervolledigde hij een MBA General Management aan de Vlerick Business School. Daarop nam Mario Huyghe de general management functie op voor klinische informatiesystemen bij GE Healthcare in Helsinki (Finland), gevolgd door GE Life Support Solutions in Madison (VS). In 2009 gaf Mario Huyghe zijn carrière een wending met de oprichting van zijn eigen consultancybedrijf en het opnemen van de nieuwe functie als CEO bij Arseus Medical en daarna bij Arseus Healthcare Solutions, vooral actief in extramurale zorg, thuiszorg en zorginstellingen. In 2015 coachte hij voor iMinds startups in healthcare. Sinds juni 2016 is hij CEO van Philips Belgium en Luxemburg. Mario Huyghe brengt jarenlange healthcare-ervaring in de internationale en publieke healthcare business en heeft de ambitie om Philips in België en Luxemburg in de komende jaren duidelijk op de kaart te zetten in de domeinen van geïntegreerde zorg voor Personal Health Solutions en Health Systems.

 

Over het Customer Visit Center in Eindhoven

Het Customer Visit Center (CVC) in Eindhoven werd door Philips gebouwd met als doel hun stakeholders kennis te laten maken met de verschillende gezondheidstechnologieën die Philips ontwikkelt. In het CVC worden de gasten door een team van experten verwelkomd en tijdens de rondleiding met demonstraties van producten, oplossingen en concepten kunnen de gasten met Philips in dialoog treden. Het is de ideale manier om de Philips -diensten en -technologieën van dichtbij te ontdekken. Via een reis langsheen het Health Continuüm ontdekken gasten hoe Philips de technologische oplossingen ontwikkelt om tegemoet te komen aan de huidige en toekomstige uitdagingen waarmee patiënten, zorgprofessionals en de gezondheidssector in het algemeen te maken krijgen.

 

Over Koninklijke Philips N.V.

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG; AEX: PHIA) is een toonaangevende aanbieder van gezondheidstechnologie die zich richt op het verbeteren van de gezondheid van mensen en het bereiken van betere zorgresultaten binnen het gehele gezondheidscontinuüm, van gezond leven en preventie tot diagnostiek, behandeling en thuiszorg. Philips maakt gebruik van geavanceerde technologieën en diepgaand inzicht in klinische toepassingen en de behoeften van consumenten om geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen. De onderneming is marktleider op het gebied van diagnostische beeldvorming, beeldgestuurde behandelingen, medische IT‑toepassingen, patiëntbewaking, thuiszorgsystemen en gezondheidstoepassingen voor consumenten. Het hoofdkantoor van Philips is gevestigd in Nederland. Met wereldwijd circa 71.000 medewerkers en verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen genereerden de activiteiten op het gebied van gezondheidstechnologie in 2016 een omzet van 17,4 miljard euro. Voor nieuws over Philips kunt u terecht op www.philips.com/newscenter.

Contacteer ons
Nele Bouchier Senior Corporate Communications Manager Benelux, Koninklijke Philips N.V.
Adriaan Snauwaert Account Manager, Ketchum Brussels
Nele Bouchier Senior Corporate Communications Manager Benelux, Koninklijke Philips N.V.
Adriaan Snauwaert Account Manager, Ketchum Brussels
Over Ketchum


 

Ketchum